About usOm oss

World Peace House ideellförening orgNr: 802465-0726

World Peace House vision, metod, mål och värdegrund

Organisationen World Peace House drivs som en ideell förening fri från dominans från stat, kommun, företag eller religion. World Peace House ordnar neutrala möten där parter kan samlas för att byta åsikter och lära av varandra.

Vision: Att bidra till ett fredligare och tryggare samhälle och värld.
Mål: Att skapa ett hus, center som är en öppen och fri mötesplats för att få fokus, struktur och kontinuitet för freds och miljöfrågor.
Metod 1: Ordna möten och event som fokuserar på fredliga personer och händelser.
Metod 2: Att samla fredsrelaterade händelser och nyheter på en plats genom en dynamisk utställning.
Värdegrund: Vänskap, allas rätt till lika värde, acceptans, mänskliga rättigheter, försiktighetsmetoden, hellre avvakta än att ta förhastade beslut, diplomati och relationsbyggande. Långsiktigt tänkande. Filosofi – som betyder kärleken till sanningen. Ekonomi – som betyder hushålla med begränsade resurser. Fred kommer av att vara trygg i sig själv och därmed acceptera andra. Fred bygger vi tillsammans genom ömsesidig förståelse och nyfikenhet på andra och på oss själva.
Ovanstående genomförs på ett utforskande och lekfullt vis samt genom ständiga förbättringar.

Stadgar World Peace House:WPH Stadgar Ideelförening 130909 rev

World Peace House styrelseledamöter:

 • Christian Keiller; Bachelor of Science, Projektledare
 • Jan-Peter Idström; Ph.D, Styrelseledamot
 • Stefan Olinder; Redovisningskonsult, Styrlelseledamot
 • Kenneth Attefors; Sjökapten, Styrelsesupleant

Aktoriserad Revisor: Johan Rosén

Styrelseledamot är Jan-Peter Idström, född 1956 och äger konsultbyrån JPI Consulting med verksamhetsfokus på affärsutveckling inom ”Life Science”.

Bild: Styrelseledamot Jan Peter Idström

Projektledare är Christian Keiller: Christian Keiller, född 1974, har arbetat inom finans, ekonomi, produktionsstyrning, byggnation och som lärare i grundskolan och har gedigen helhetssyn om historia och samband kring fred och hållbar utveckling. Redan under studietiden, som grundare och ordförande för Dalarnas Nation agerade Christian som en sammanhållande kraft mellan näringsliv och studenter. Med kandidat examen i Industriell Ekonomi, miljöledning, från Högskolan Dalarna och Lund har att Christian även en gedigen teoretisk grund för samverkan.

Bild: Projektledare Christian Keiller,

Kenneth Attefors, styrelsesupleant: Sjökapten och med erfarenhet av länder,kultur och större organisationer.

Bild: Styrelsesupleant Kenneth Attefors

Stefan Olinder, styrelseledamot: Redovisningskonsult med erfarenhet av lagar, natur, teknik, filosofil och mycket mer.

Bild: Styrelseledamot Stefan Olinder

Honorära medlemmar och delaktiga i nätverket World Peace House:

 • H.H. Dalai lama; Nobels Fredspristagare
 • Bertil Falck; Grundare Bok o Biblioteksmässan
 • Elisabet Litsmark Nordenstam, Partnerskap för framgång, vd
 • Marianne Sörling; Innerstaden Göteborg köpmannaförening
 • Ingvar Oldsberg; Talare och kreatör
 • Anders Arnell; Matpredikanten
 • Per Magne, Magne Management AB
 • Torunn Renhammar; Miljöbron, Göteborgs Universitet
 • Karin Enberg; Vid Form, Grafisk Design
 • Therese Blomberg; MindCon personlig coach
 • Petra Lindskog; VD Skansen Kronan Fest och Evenemang
 • Anders Mellander; Sellsource AB
 • Marcus Wendin; Miljögiraff
 • Parick Gruczkun; Samarbetsbolaget AB
 • Maria Derner; Företagarna
 • Kay Rönn; Sensus västra Sverige
 • Dennis Andersson; grundare Gothia Cup
 • Jack Johansson; Art of Living Foundation
 • Idriz Zogaj; Zogaj minnes mästare
 • Göran Adlén; Inspiration, trender och reflektion
 • Susan Kristiansen, Dina Försäkringar
 • Per Ribbing, +KlimatPositiv
 • Olle Jilkén, Doenjoy
 • Hans Sinclair, Trustbrand
 • Simon Eisner, AllWin, Grundare och vd

Honorära medlemmar stödjer verksamhets idén och har inget ansvar eller insyn i föreningen.

World Peace House nonprofit organization orgNo: 802465-0726

World Peace House vision, approach, goals and value

The organization World Peace House is run as a non-profit organization, free from domination by the state, municipality, business or religion. World Peace House organizes neutral meeting places where parties can come together to exchange views and learn from each other.
Vision: To contribute to a more peaceful and secure society and world.
Objective: To create a center, house, which is an open with out admission for visitors forum to create focus, structure and continuity for peace and environmental issues.
Method 1: Arranges venues and events that focus on peaceful people and events.
Method 2: To collect peace related events and news in one place through a dynamic exhibition.
Values: Friendship, everyone’s right to equality, acceptance, human rights, the precautionary approach, rather wait than take hasty decisions, diplomacy and relationship   building. Long-term thinking. Philosophy – meaning the love of truth. Economy – meaning conserve limited resources. Peace comes from being confident oneself and   thereby accepting others. Peace, we build together through mutual understanding and curiosity in others and in ourselves.
The above is carried out in an exploratory and playful manner and continius improvement.

World Peace House association members of the board:

 • Mr. Jan-Peter Idström; Dr, Chairman of the board
 • Mr. Christian Keiller; Bachelor of Science, Project leader
 • Mr. Kenneth Attefors; Sea captain, board member
 • Mr.Stefan Olinder; Economic consultant, board member

Chartered Accountant: Mr. Johan Rosén

Mr. Jan-Peter Idström, Chairman of the board: Jan-Peter Idström, born 1956, and is the owner of JPI Consulting. JPI Consulting is focusing on business development with in ”Life Science”.

Photo: Jan-Peter Idström

 

Mr Christian Keiller as Projectleader:

Mr. Christian Keiller, born 1974, has been working in finance, building and as a teacher in elementary school has a solid overall view of history and related peace and sustainable development. Already during the years as a student, Christian Keiller founder and chairman of the Dalecarlia Nation and acted has as a cohesive force between cooperation’s and students. With a degree in Industrial Management, Bachelor of Science, Environmental Management, from University of Dalarna, Christian also has a solid theoretical foundation for collaboration.

Mr. Kenneth Attefors, board member: Master Mariner and experienced in the country, culture and larger organizations.

Photo: Board member Kenneth Attefors

 

Mr: Stefan Olinder, bord member: Bookkeeper with experience in law, nature, technology, filosofil and more.

Photo: Board member Stefan Olinder

 

Honorable members and part of the World Peace House network :

 • H.H. Dalai lama; Nobels Fredspristagare
 • Bertil Falck; Grundare Bok o Biblioteksmässan
 • Elisabet Litsmark Nordenstam, Partnerskap för framgång, vd
 • Marianne Sörling; Innerstaden Göteborg köpmannaförening
 • Ingvar Oldsberg; Talare och kreatör
 • Anders Arnell; Matpredikanten
 • Per Magne, Magne Management AB
 • Torunn Renhammar; Miljöbron, Göteborgs Universitet
 • Karin Enberg; Vid Form, Grafisk Designer
 • Therese Blomberg; MindCon personlig coach
 • Petra Lindskog; VD Skansen Kronan Fest och Evenemang
 • Anders Mellander; Sellsource AB
 • Marcus Wendin; Miljögiraff
 • Parick Gruczkun; Samarbetsbolaget AB
 • Maria Derner; Företagarna
 • Kay Rönn; Sensus västra Sverige
 • Dennis Andersson; grundare Gothia Cup
 • Jack Johansson; Art of Living Foundation
 • Idriz Zogaj; Zogaj minnes mästare
 • Göran Adlén; Inspiration, trender och reflektion
 • Susan Kristiansen, Dina Försäkringar
 • Per Ribbing, +KlimatPositiv
 • Olle Jilkén, Doenjoy
 • Hans Sinclair, Trustbrand
 • Simon Eisner, AllWin, Grundare och vd

Honorable members supports the efforts of creating a house for peace and have no responsibility or insight in the World Peace House association.